Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN, LINH NHAM SƠN TỰ

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN, LINH NHAM SƠN TỰ

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 3
❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 5
❋ NHÂN PHẬT NHẤT THỂ

❋ NHÂN PHẬT NHẤT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

❋ NHỤ MỘ CỐ HƯƠNG

❋ NHỤ MỘ CỐ HƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

❋ LÃO HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KỂ CHUYỆN PHẬT GIÁO

❋ LÃO HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KỂ CHUYỆN PHẬT GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Tổ Phiên Dịch Chùa Linh Nham Sơn Đài Loan

Số bài: 4
❋ GIẢI NGHI VẤN

❋ GIẢI NGHI VẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ PHẬT THẤT

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ PHẬT THẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm An

Số bài: 4
❋ PHẬT GIÁO NHÂN SINH QUAN VÀ PHẬT GIÁO DI DÂN HỌC

❋ PHẬT GIÁO NHÂN SINH QUAN VÀ PHẬT GIÁO DI DÂN HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Tổ Phiên Dịch Chùa Linh Nham Sơn Đài Loan

Số bài: 2
❋ CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

❋ CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ

❋ HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN KHAI THỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên