Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN VÀ LINH NHAM SƠN TỰ

HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN VÀ LINH NHAM SƠN TỰ

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 3
PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 9
PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 8