Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ

❋ DUY TÂM QUYẾT

❋ DUY TÂM QUYẾT

Giảng giải: Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực