Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM

✯ LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

✯ LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 12