Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM

❀ ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

❀ ƯU ĐÀM ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm