Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ

❋ MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

❋ MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 5
❋ MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

❋ MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ðại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 100
❋ KỆ NIỆM PHẬT

❋ KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

❋ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

❋ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ
Việt dịch: Sa Môn Thích Đạt Như

❋ KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

❋ KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ