Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRÍ GIẢ

❀ TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

❀ TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

❀ TRÍCH TRONG TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN

❀ TRÍCH TRONG TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành