Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

❋ NIỆM PHẬT CẢNH

❋ NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 14
❋ NIỆM PHẬT KÍNH

❋ NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhơn

Số bài: 12
❋ VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

❋ VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
❋ TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

❋ TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
❋ QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

❋ QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
Việt dịch: Cư Sĩ Nhuận Hà

❋ GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

❋ GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo