Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

GIỮ VỮNG CHÁNH NIỆM TRONG LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo