Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THẬT HIỀN

❋ KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

❋ KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 11