Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Cư Sĩ Tuệ Nhuận

Số bài: 5
❋ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

❋ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 33
❋ DI GIÁO TAM KINH

❋ DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Huệ

Số bài: 11
❋ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

❋ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích