Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

❋ PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 4
❋ TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

❋ TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 37
❋ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

❋ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

Số bài: 223
❋ TRÚC SONG TÙY BÚT

❋ TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 320
❋ GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

❋ GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XUẤT GIA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Cư Sĩ Giới Nghiêm

Số bài: 4