Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

❋ ÐẠI SƯ HUỆ VIỄN - LIÊN TÔNG SƠ TỔ

❋ ÐẠI SƯ HUỆ VIỄN - LIÊN TÔNG SƠ TỔ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm