Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

❋ TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

❋ TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

Số bài: 15
❋ KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

❋ KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách