Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

✯ MỘNG DU TẬP

✯ MỘNG DU TẬP

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hạnh Huệ

Số bài: 12
✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

✯ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 3
✯ ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

✯ ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thành Đạt, Nguyên Phong

Số bài: 20
✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

✯ PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Nguyễn Hiển

Số bài: 4
✯ CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

✯ CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Hạnh Huệ

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn