Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

❀ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA THÔNG NGHĨA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Giác

Số bài: 29
❀ KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

❀ KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 33
❀ HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

❀ HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 13
❀ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

❀ TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Ðại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 30
❀ BÀI THƠ PHÍ NHÀN

❀ BÀI THƠ PHÍ NHÀN

Tác giả: Đại Sư Hám Sơn