Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ CHƯƠNG GIA

ĐẠI SƯ CHƯƠNG GIA ÂN SƯ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

ĐẠI SƯ CHƯƠNG GIA ÂN SƯ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Chương Gia