Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ TỪ TỈNH DÂN

❋ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

❋ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 22