Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ TỪ TỈNH DÂN

NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

NGHIÊN CỨU HỌC TẬP TAM TỰ KINH

Giảng giải: Cư Sĩ Từ Tỉnh Dân

Số bài: 22