Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

❋ TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

❋ TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 22
❋ QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

❋ QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❋ LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

❋ LÀM SAO TRÁNH HỌA CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa