Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NÓI VỀ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN Ở ĐÔNG BẮC

❋ PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NÓI VỀ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN Ở ĐÔNG BẮC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❋ CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❋ CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 19
❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

❋ PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Trang

Số bài: 19
❋ BIỂU DIỄN VÃNG SANH ĐANG CÒN SỐNG

❋ BIỂU DIỄN VÃNG SANH ĐANG CÒN SỐNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Hội Từ Thiện Sen Từ Bi

❋ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN NÓI VỀ VIỆC VÃNG SANH CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ THANH

❋ CƯ SĨ LƯU TỐ VÂN NÓI VỀ VIỆC VÃNG SANH CỦA CƯ SĨ LƯU TỐ THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

❋ CHÍ RỘNG KHẮP HƯ KHÔNG, TÌNH TỪ BI THA THIẾT

❋ CHÍ RỘNG KHẮP HƯ KHÔNG, TÌNH TỪ BI THA THIẾT

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Minh Hải

Số bài: 5
❋ NGHE KINH MƯỜI MẤY NĂM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

❋ NGHE KINH MƯỜI MẤY NĂM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

Số bài: 2
❋ NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

❋ NỐI DÒNG HUỆ MẠNG PHẬT TỪ NƠI TA

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Hà

❋ LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

❋ LÁ RỤNG VỀ CỘI HỒI QUY CỰC LẠC

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa