Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

❋ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

❋ DANH TĂNG VÀ CƯ SĨ TỊNH ĐỘ - LÃO CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

Việt dịch: Nhóm Học Làm Người Tốt

❋ CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

❋ CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 77
❋ TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

❋ TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Cư Sĩ Vương

Số bài: 34
❋ THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

❋ THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương