Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❋ PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ BÀNH TẾ THANH

❋ MẤY ĐIỆU SEN THANH

❋ MẤY ĐIỆU SEN THANH

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 6
❋ LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

❋ LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Việt dịch: Sư Bà Hải Triều Âm

Số bài: 5