Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN ĐẠO GIÁO

❋ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

❋ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

❋ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Tráng

❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 385
❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 142
❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 114
❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

❋ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 5