Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN ĐẠO GIÁO

❃ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

❃ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

❃ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Tráng

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 385
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 142
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 114
❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 5