Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT THIÊN THÂN

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA DUY THỨC

LUẬN ĐẠI THỪA DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

LUẬN THẬP ĐỊA KINH

LUẬN THẬP ĐỊA KINH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 10
LUẬN NIẾT BÀN KINH BỔN HỮU KIM VÔ KỆ

LUẬN NIẾT BÀN KINH BỔN HỮU KIM VÔ KỆ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO

LUẬN HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 11
LUẬN DUY THỨC

LUẬN DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

LUẬN KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 6
LUẬN PHẬT TÁNH

LUẬN PHẬT TÁNH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 4
LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN BẢN SỰ PHẦN TRUNG LƯỢC LỤC DANH SỐ

LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN BẢN SỰ PHẦN TRUNG LƯỢC LỤC DANH SỐ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

LUẬN KINH PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

LUẬN KINH PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT BẢO KẾ KINH TỨ PHÁP ƯU BA ĐỀ XÁ

PHẬT THUYẾT BẢO KẾ KINH TỨ PHÁP ƯU BA ĐỀ XÁ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Mục Trí Tiên, Đời Nguyên Ngụy

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH LUẬN

KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 10
LUẬN DI GIÁO KINH

LUẬN DI GIÁO KINH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 5
LUẬN TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT

LUẬN TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 7
VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐÊ KINH LUẬN

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐÊ KINH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ

Số bài: 6
LUẬN NGHIỆP THÀNH TỰU

LUẬN NGHIỆP THÀNH TỰU

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trì Mục Trí Tiên, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ƯU BÀ ĐỀ XÁ

PHẬT THUYẾT KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN ƯU BÀ ĐỀ XÁ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Mục Trí Tiên, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH TAM CỤ TÚC ƯU BA ĐỀ XÁ

PHẬT THUYẾT KINH TAM CỤ TÚC ƯU BA ĐỀ XÁ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Mục Trí Tiên, Đời Nguyên Ngụy

THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH LUẬN

THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Số bài: 10
LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN GIẢI NGHĨA

LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN GIẢI NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Chú giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 5