Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

❀ LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

❀ LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

❀ TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

❀ TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm