Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

❀ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

❀ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

❀ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

❀ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh
Kết tập: Cư Sĩ Thường Nhiếp

Số bài: 4