Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

✯ PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

✯ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

✯ TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ

Giảng giải: Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh

Số bài: 2