Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT DI LẶC

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Kết tập: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 4
DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

DU GIÀ BỒ TÁT GIỚI BỔN DI LẶC BỒ TÁT TUYÊN THUYẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 11
BỒ TÁT GIỚI BỔN

BỒ TÁT GIỚI BỔN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Kết tập: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ

LUẬN VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN TỤNG

LUẬN BIỆN TRUNG BIÊN TỤNG

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 7
LỜI SỚ VỀ BA KINH DI LẶC

LỜI SỚ VỀ BA KINH DI LẶC

Giảng giải: Sa Môn Thích Cảnh Hưng

Số bài: 3