Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ TUYỂN TẬP

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 22
PHẬT HỌC VẤN ĐÁP LOẠI BIÊN

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP LOẠI BIÊN

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 5
CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM KHAI THỊ NIỆM PHẬT

CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam