Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHÂN THẬT BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP NHÀ PHẬT

CHÂN THẬT BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP NHÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THỊ MÔN TRUNG, HỮU CẦU TẤT ỨNG

PHẬT THỊ MÔN TRUNG, HỮU CẦU TẤT ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VŨ TRỤ DO ĐÂU MÀ HƯNG KHỞI? TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

VŨ TRỤ DO ĐÂU MÀ HƯNG KHỞI? TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ TUỲ DUYÊN, CÓ DUYÊN THÌ LÀM LỢI ÍCH CHÚNG SANH

TẤT CẢ TUỲ DUYÊN, CÓ DUYÊN THÌ LÀM LỢI ÍCH CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN THẬT TIN TƯỞNG BẠN KHÔNG CẦN TRẢI QUA BA THỪA

CHÂN THẬT TIN TƯỞNG BẠN KHÔNG CẦN TRẢI QUA BA THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG HIỂU RÕ THÌ KHÔNG PHÁP NÀO LÀ PHẬT PHÁP

KHÔNG HIỂU RÕ THÌ KHÔNG PHÁP NÀO LÀ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC CỔ VĂN, TÔI RẤT KHÂM PHỤC HỌ

HỌ CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC CỔ VĂN, TÔI RẤT KHÂM PHỤC HỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC VIỆN HÁN HỌC CÓ NHO THÍCH ĐẠO

HỌC VIỆN HÁN HỌC CÓ NHO THÍCH ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không