Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

THẬT LÀM THÌ QUÝ VỊ SẼ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU HÀNH TỨC LÀ SỬA ĐỔI HÀNH VI SAI LẦM CỦA CHÚNG TA

TU HÀNH TỨC LÀ SỬA ĐỔI HÀNH VI SAI LẦM CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN VẬT CÙNG MỘT THÂN THỂ VỚI TA

VẠN VẬT CÙNG MỘT THÂN THỂ VỚI TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TÂM CHÍNH LÀ NHẤT NIỆM CHÍ THÀNH

CHÂN TÂM CHÍNH LÀ NHẤT NIỆM CHÍ THÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ ÁP DỤNG THÌ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG, HỌC UỔNG RỒI

KHÔNG CÓ ÁP DỤNG THÌ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG, HỌC UỔNG RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không