Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TU TỊNH ĐỘ PHẢI DÙNG CÁCH TU NHƯ VẬY MỚI ĐƯỢC

TU TỊNH ĐỘ PHẢI DÙNG CÁCH TU NHƯ VẬY MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MA HA TÁT LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

MA HA TÁT LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

GIA QUY, BÂY GIỜ CÒN GỌI LÀ ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không