Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TÍN, GIẢI, HÀNH, CHỨNG

TÍN, GIẢI, HÀNH, CHỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI TẦM THƯỜNG KHÔNG TU THIỀN ĐƯỢC

NGƯỜI TẦM THƯỜNG KHÔNG TU THIỀN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÕI THẬT BÁO TRANG NGHIÊM, ĐÂY LÀ NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI

CÕI THẬT BÁO TRANG NGHIÊM, ĐÂY LÀ NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không