Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÃ PHÁT TÂM, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, CÓ MỤC TIÊU

ĐÃ PHÁT TÂM, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, CÓ MỤC TIÊU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH CÓ CẢM, NGÀI LIỀN CÓ ỨNG

CHÚNG SINH CÓ CẢM, NGÀI LIỀN CÓ ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH DUYÊN CHẲNG TỐT XẤU, TỐT XẤU DO LÒNG NGƯỜI

CẢNH DUYÊN CHẲNG TỐT XẤU, TỐT XẤU DO LÒNG NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không