Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

HỄ TIN TƯỞNG, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯỚC

HỄ TIN TƯỞNG, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI DẠY HỌC, DẠY THẬT TỐT

PHẢI DẠY HỌC, DẠY THẬT TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TÁM NGÀN NĂM, NGÀI THƯỜNG TU HẠNH TỪ

TRONG TÁM NGÀN NĂM, NGÀI THƯỜNG TU HẠNH TỪ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN CĂN LÀ BA NGHIỆP THÂN MIỆNG Ý THIỆN

THIỆN CĂN LÀ BA NGHIỆP THÂN MIỆNG Ý THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không