Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THIỆN CĂN LÀ GÌ?

THIỆN CĂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN MUỐN THÀNH QUẢ TRONG ĐÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ DUYÊN

NHÂN MUỐN THÀNH QUẢ TRONG ĐÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ VÔ TÁC, CHẲNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ CHẲNG LÀM

ĐÓ LÀ VÔ TÁC, CHẲNG LÀM MÀ LÀM, LÀM MÀ CHẲNG LÀM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

PHÁP THÂN LÀ CĂN TÁNH CỦA SÁU CĂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN TU VẠN NHÂN KHỨ, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG RỚT LẠI

VẠN TU VẠN NHÂN KHỨ, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG RỚT LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

PHẬT KHÔNG PHẢI THẦN, PHẬT LÀ NGƯỜI!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không