Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY ƯU BÀ DI TỊNH KIÊN

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY ƯU BÀ DI TỊNH KIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NGHI NGỜ, PHỈ BÁNG MẮC TỘI

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NGHI NGỜ, PHỈ BÁNG MẮC TỘI

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY HUYỀN TRỨ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY HUYỀN TRỨ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN THÂU NHIẾP MỌI GIÁO PHÁP

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN THÂU NHIẾP MỌI GIÁO PHÁP

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT RA KHỎI BA CÕI

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT RA KHỎI BA CÕI

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh