Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN NẶNG CỦA PHẬT LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN NẶNG CỦA PHẬT LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN CHA MẸ LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN CHA MẸ LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN SƯ TRƯỞNG LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN SƯ TRƯỞNG LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN THÍ CHỦ LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN THÍ CHỦ LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN CHÚNG SANH LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ ƠN CHÚNG SANH LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ KHỔ SINH TỬ LÀ THẾ NÀO?

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN - NHỚ KHỔ SINH TỬ LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

KHAI THỊ ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ - CÁC CÁCH NIỆM PHẬT

KHAI THỊ ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ - CÁC CÁCH NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì