Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

Giảng giải: Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân

PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ  CỦA THẾ GIỚI

PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ CỦA THẾ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

Giảng giải: Đàm Loan Đại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

TẠI SAO CÓ CẢNH GIỚI MA?

TẠI SAO CÓ CẢNH GIỚI MA?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

TÂM BÌNH THÌ NHỌC GÌ TRÌ GIỚI

TÂM BÌNH THÌ NHỌC GÌ TRÌ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ

CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

ÐẠO CAO MỘT TẤC, MA CAO MỘT THƯỚC

ÐẠO CAO MỘT TẤC, MA CAO MỘT THƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang