Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

LONG THỌ BỒ TÁT KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM  CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

TỨ ĐẾ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm