Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHẢI HIỂU RÕ SỰ NIỆM PHẬT, KHAI THỊ NHÂN NGÀY GIỖ TỔ ẤN QUANG

0