Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NIỆM PHẬT VẪN KHỞI VỌNG NIỆM, VẪN SANH PHIỀN NÃO THÌ CÔNG PHU CHẲNG ĐẮC LỰC

DÙNG MỘT NIỆM HÀNG PHỤC TẤT CẢ VỌNG NIỆM

DÙNG MỘT NIỆM HÀNG PHỤC TẤT CẢ VỌNG NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NIỆM PHẬT TỨC LÀ KHẮC PHỤC VỌNG NIỆM

NIỆM PHẬT TỨC LÀ KHẮC PHỤC VỌNG NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ÁI LÀ THAM ÁI, LÀ TỘI GỐC CỦA PHIỀN NÃO!

ÁI LÀ THAM ÁI, LÀ TỘI GỐC CỦA PHIỀN NÃO!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐỪNG KHỞI VỌNG NIỆM, ĐỪNG SUY NGHĨ LOẠN XẠ

ĐỪNG KHỞI VỌNG NIỆM, ĐỪNG SUY NGHĨ LOẠN XẠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂY ĐỀU LÀ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ NGHIÊM TRỌNG

ĐÂY ĐỀU LÀ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ NGHIÊM TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÔNG PHU LÀ GÌ? PHỤC ĐOẠN PHIỀN NÃO LÀ CÔNG PHU

CÔNG PHU LÀ GÌ? PHỤC ĐOẠN PHIỀN NÃO LÀ CÔNG PHU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHỮNG VỌNG NIỆM NÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ COI THƯỜNG

NHỮNG VỌNG NIỆM NÀY CHÚNG TA KHÔNG THỂ COI THƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không