Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NIỆM PHẬT VẪN KHỞI VỌNG NIỆM, VẪN SANH PHIỀN NÃO THÌ CÔNG PHU CHẲNG ĐẮC LỰC