Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NIỆM PHẬT LÀ PHẢI NIỆM ĐẾN NHẤT TÂM BẤT LOẠN

NIỆM PHẬT LỄ SÁM, CHÁNH TRỢ SONG TU

NIỆM PHẬT LỄ SÁM, CHÁNH TRỢ SONG TU

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ NHẤT HẠNH TAM MUỘI

NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ NHẤT HẠNH TAM MUỘI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÔNG PHU THÀNH PHIẾN LÀ SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN

CÔNG PHU THÀNH PHIẾN LÀ SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ CHẤP TƯỚNG

SỰ NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ CHẤP TƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không