Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NHƯ THẾ MỚI THẬT SỰ THÂM NHẬP ĐƯỢC PHƯƠNG TIỆN DIỆU DỤNG CỦA NIỆM PHẬT

NHƯ THẾ MỚI THẬT SỰ

THÂM NHẬP ĐƯỢC PHƯƠNG TIỆN

DIỆU DỤNG CỦA NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thật sự phát tâm nghĩa là buông bỏ được hết vạn duyên, mới gọi là chân phát tâm. Tâm của bạn thật sự được thanh tịnh, thật sự diệu dụng được, sau khi diệu dụng được, kế đến lợi người, giúp đỡ cho người khác. Bạn chưa buông bỏ được, đối với lý của chân tướng sự thật, bạn vẫn chưa thấu triệt, cho nên chưa thể buông bỏ được.

Thật sự thấu triệt, thật sự hiểu rõ, biết rằng Thiên Kinh Vạn Luận cũng không ra ngoài một câu danh hiệu Phật, chỉ cần niệm một câu này đến thông đạt, thông đạt đến đâu?

Thông đạt đến tự tánh. Tất cả Kinh Điển, pháp thế gian và xuất thế gian, không một pháp nào bạn chẳng thông đạt. Khi được vãng sanh bèn có thể chuyển ác thành thiện. Trên đây nói có thể cải biến tất cả điều ác thành đại từ bi, ở đoạn này lại nói bèn có thể chuyển ác thành thiện. Phương tiện diệu dụng của niệm Phật, hiển thị vô dư.  

Ấn Quang Đại Sư dạy người ta đem chữ tử dán ở trên trán. Câu này nói lên rằng, thời thời khắc khắc nghĩ đến mình sẽ chết.

Tôi thường dạy mọi người, hãy coi ngày hôm nay, là bữa cuối cùng mình sống trên thế gian này, thì còn có gì không buông bỏ được chứ?

Nếu như mình còn có ngày mai, ngày mốt, còn có sang năm, còn có năm tới, thì những việc vướng bận của bạn sẽ còn rất nhiều, những chuyện vướng mắc này đối với bạn không hề có chút lợi lạc nào.

Vì sao vậy?

Vì đó là sự vướng bận trong sanh tử.

Nếu như biết hôm nay là ngày cuối cùng của mình, thì chúng ta thử nghĩ xem hôm nay chúng ta nên làm gì?

Ngoài việc trì danh niệm Phật ra, tôi không làm gì hết.

Các bạn nghĩ thử xem có phải như vậy không?

Toàn tâm toàn ý cầu sanh Tịnh Độ.

Tôi có tâm đồng tình, tôi có tâm lân mẫn, thấy chúng sanh khổ não trên thế gian này, trong đó còn có thân bằng quyến thuộc của mình, tôi thật sự muốn giúp cho họ, bây giờ thì không được, lực bất tòng tâm mà, sau khi tôi về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được Phật A Di Đà, được làm Bồ Tát A Duy Việt Trí và được Phật A Di Đà gia hộ, mình có thể lập tức tái sanh chẳng?

Được! Lập tức có thể trở lại, trở lại thì bạn sẽ được giống như Phật, trí huệ, thần thông, đạo lực, phương tiện thiện xảo, thì bạn có thể đi giúp cho mọi người, nếu bạn không trở lại thì bạn không thể giúp được gì.

Hiểu rõ được sự thật chân tướng của lý này, thì danh hiệu Phật bạn sẽ không rời miệng, trong tâm bạn sẽ không còn vướng bận những thứ vớ vẩn nữa, mỗi tâm niệm đều là Phật A Di Đà. Thật sự không thể nghĩ bàn, như thế mới thật sự thâm nhập được phương tiện diệu dụng của niệm Phật.

Chúng ta coi tiếp đoạn dưới. Cứ thượng Kinh trung, Thế Tôn khuyên Phụ Vương niệm Phật, vị nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung, niệm Phật chi tâm hệ niệm bất chỉ. Phật ý sở chỉ chi niệm Phật, nãi tứ chủng niệm Phật trung chi trì danh niệm Phật.

Đây là bốn cách niệm Phật trong Kinh Tạng Tịnh Độ Tông, bốn cách niệm Phật không giống nhau, cách nào tiện nhất?

Cách nào chắc chắn nhất?

Cách nào nhanh nhất?

Chắc chắc các bạn niệm Phật sẽ hỏi như thế.

Chúng ta nên chọn cách nào?

Tiểu bổn Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ, đều nói đến trì danh niệm Phật. Cho nên dưới đây nói niệm Phật có bốn cách.

Thứ nhất là trì danh niệm Phật, thứ hai là quán tượng niệm Phật, thứ ba là quán tưởng niệm Phật, thứ tư là thật tướng niệm Phật. Thứ tự sắp xếp này, trong nhiều Kinh Điển đem thật tướng niệm Phật để ở số một, trì danh niệm Phật để cuối xắp ở cuối cùng. Ở đây Hoàng Lão Cư Sĩ để trì danh niệm Phật ở số một.

***