Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NHÂN VÀ DUYÊN KẾT HỢP THÌ QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ THIỆN DUYÊN THÙ THẮNG VÔ LƯỢNG

ĐÓ LÀ THIỆN DUYÊN THÙ THẮNG VÔ LƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM LÀ MỘT QUẢ BÁO

HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM LÀ MỘT QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không