Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

Giám định: Đại Sư Ấn Quang 

Biên thuật: Pháp Sư Đạt Nhân

TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không