Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NGÀY XƯA, KHI PHẬT GIÁO VỪA TRUYỀN ĐẾN, TRONG CHÙA LÀM CÔNG TÁC GÌ?

0