Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ SẼ KHIẾN MỖI NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH

0