Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NỀN GIÁO DỤC CỦA NHÀ PHẬT LÀ NỀN GIÁO DỤC CÓ ĐỘ SÂU CẢM HOÁ

0